0831-2405504, 2485983

Home » Menial Staff

Menial Staff


Shri. M D. Karegar

Dafedar

 

Shri. D. R. Bhosale

Attender

 

Shri. Sahadev Kamble

Attender

 

Shri Laxman Kotagi

Attender

 


Shri. Arun Koli

B.A

 

Shri. Arun. Kulkarni

B.Com.

 

Shri. Dilip Jadhav

B.Com

 

Shri. Yallappa Kamble

Diploma in E&C, B.Com

 


Shri. Suresh Balekundri

M.A

 

Shri Nagesh Halgekar

B.Com

 

Mrs Shalan Rajai

B.Com

 

Shri. Prakash Tarbar

B.Com